Privacy

De website www.diabetestype1.nl (hierna: 'Website') heeft als doel om de kwaliteit van het leven van mensen met diabetes type 1 te verhogen. Met behulp van de Website worden (inter)nationale onderzoeken, informatie en ervaringen gedeeld, komen Deelnemers met elkaar in contact en kunnen zijn in een veilige omgeving met elkaar communiceren. Daarbij hecht het Diabetes Fonds zeer groot belang aan het beschermen van de privacy van de Deelnemers.

In deze Privacyverklaring informeert het Diabetes Fonds u over het gebruik van uw persoonsgegevens en gegevens omtrent uw gezondheid (hierna: ‘Persoonsgegevens’) op de Website, de privacy-instellingen en de wijze waarop de persoonsgegevens en de privacy van de Deelnemers in het algemeen wordt beschermd.

Deze Privacyverklaring is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden. Woorden die in deze Privacyverklaring met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden. Indien u gebruik maakt van de Website stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze Privacyverklaring.

1. Verantwoordelijke

Het Diabetes Fonds – gevestigd aan het Stationsplein 139 te Amersfoort, Kamer van Koophandelnummer is 41178025 – is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Diabetes Fonds heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Diabetes Fonds?

Account

2.1. Om gebruik te kunnen maken van de Website dient u zich te registreren en een Account aan te maken. Voor de registratie dient u de volgende gegevens in te vullen:

Uw gebruikersnaam is de naam waaronder u op de Website bekend wordt. Deze naam is voor Deelnemers en andere internetgebruikers en zoekmachines zichtbaar. Ter bescherming van uw privacy adviseert het Diabetes Fonds om niet uw eigen naam, of een tot uw persoon herleidbare naam, te gebruiken als gebruikersnaam.

Profiel

2.2. Na de registratie heeft u de mogelijkheid om in uw Account uw profiel verder aan te vullen met gegevens betreffende uw interesses op het gebied van diabetes type 1.

Zoekgedrag en gebruiksgegevens

2.3. Op de Website verzamelt diabetestype1.nl gegevens met betrekking tot uw (zoek)gedrag op en gebruik van de Website en de daarop aangeboden informatie. Het Diabetes Fonds kan hiervoor gebruik maken van cookies of IP-adressen. De gegevens (inclusief uw IP-adres) worden uitsluitend gebruikt voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de Website en onze dienstverlening. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie bezoekers en Deelnemers te identificeren.

3. Voor welk doel verwerkt het Diabetes Fonds de persoonsgegevens?

3.1. Het Diabetes Fonds verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 voor de volgende doeleinden:

3.2. Het Diabetes Fonds verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 en 2.2 voor de volgende doeleinden:

3.3. Het Diabetes Fonds gebruikt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1, 2.2 en 2.3 om op geaggregeerd en anoniem niveau online gebruiksstatistieken samen te stellen, zoek- en surfgedrag te analyseren en algoritmes samen te stellen teneinde de Website en de informatie op de Website te kunnen personaliseren en te kunnen verbeteren. Op verzoek kunt u op hoofdlijnen inzage krijgen in de wijze waarop de personalisatie van de informatie plaatsvindt.

3.5. Het Diabetes Fonds verwerkt uw persoonsgegevens onder artikel 2.1 en artikel 2.2 verder uitsluitend in het door u aangemaakte profiel dat, afhankelijk van de door u gekozen privacy-instelling, eventueel zichtbaar is voor andere Deelnemers of andere internetgebruikers en zoekmachines.

3.6. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere dan in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden verwerkt.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

4.1. Het Diabetes Fonds kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in opdracht van het Diabetes Fonds zullen optreden. Met deze bewerker sluit het Diabetes Fonds een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring na te leven.

4.2. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 3 en 4.1, verstrekt het Diabetes Fonds uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.

5. Beveiligingsmaatregelen

5.1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt het Diabetes Fonds passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie. Het beheer van de Website wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen ISO/IEC 27001 en nen 7510.

5.2. Ofschoon het Diabetes Fonds ter bescherming van uw persoonsgegevens de uiterste zorg nastreeft, kan zij er niet voor instaan dat derden (waaronder andere Deelnemers) geen misbruik zullen maken van uw persoonsgegeven dan wel niet anderszins uw persoonsgegevens onrechtmatig zullen gebruiken. Het gebruik van de Website en de Dienst is volledig voor uw eigen risico.

6. Inzagerecht en verwijdering

6.1. U bent gerechtigd om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met het Diabetes Fonds, via info@diabetesfonds.nl.

6.2. Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd zullen de persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan verplichtingen voortvloeiende uit de relevante wet- en regelgeving.

7. Wijzigingen

7.1. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Stichting Diabetes Fonds adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in december 2016.