Data gebruik

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.diabetestype1.nl.

Met het aanvinken van de melding ‘Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden’ tijdens het registratieproces op diabetestype1.nl, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de Privacyverklaring) op de overeenkomst. Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

 

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Account: het door de Deelnemer op de Website aangemaakte account.

Bibliotheek: de plek op de Website waar feitelijke informatie te vinden is over diabetes type 1

Deelnemer/u: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

Diabetestype1.nl: Diabetes Fonds, gevestigd te (3818 LE) Amersfoort, Stationsplein 139.

Dienst: de door het Diabetes Fonds op de Website aangeboden diensten met betrekking tot het verstrekken, delen en uitwisselen van informatie, ervaringen, berichten en blogs en het modereren daarvan.

Gesprekken: de benaming die Diabetes Fonds heeft gegeven aan haar forum. In Gesprekken kunnen Deelnemers met elkaar informatie, meningen en ervaringen delen.

Gesprek: een digitale conversatie waarbij informatie uitgewisseld wordt door Deelnemers.

Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Moderatoren: de door het Diabetes Fonds voor de Website aangestelde moderatoren. Moderatoren vervullen hun hetzij vanuit een dienstverband bij het Diabetes Fonds, hetzij vrijwillig.

Partners: externe (commerciële) organisaties waarmee het Diabetes Fonds samenwerkt.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en het Diabetes Fonds op grond waarvan Deelnemer gebruik kan maken van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

Spelregels: de spelregels die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

Website: de Website www.diabetestype1.nl inclusief Gesprekken, Blogs en andere daarop aangeboden functionaliteiten en Diensten.

 

2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

2.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor Deelnemers van 16 jaar en ouder.

2.3.  Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat het Diabetes Fonds uw registratie aanvaardt door een hyperlink te sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Op één e-mailadres kan maar één Account worden aangemaakt. Het Diabetes Fonds is gerechtigd een registratie van een Deelnemer te weigeren, hij is daarbij niet gehouden zijn redenen in dit verband te vermelden.

 

3. Dienstverlening

3.1. Met behulp van de Website proberen het Diabetes Fonds en de partners van het Diabetes Fonds de kwaliteit van het leven voor mensen die geraakt zijn door diabetes type 1 te verhogen.De Website is bedoeld om Deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie afkomstig van het Diabetes Fonds, andere Deelnemers en partners van de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen, de kennisexperts, zorgaanbieders en wetenschappers. Het Diabetes Fonds heeft in dat kader de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.

3.2. Het Diabetes Fonds probeert met behulp van redacteuren en (toekomstige) Moderatoren de kwaliteit van de Website zoveel mogelijk te bewaken. De informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de onderzoek inhoudelijke artikelen, informatie in de Bibliotheek en de in Gesprekken of onder artikelen geplaatste berichten zijn afkomstig van Diabetes Fonds en/of derden, waaronder mede doch niet uitsluitend andere Deelnemers of de bij de Website aangesloten kennisexperts of wetenschappers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Het Diabetes Fonds kan niet instaan voor de inhoud van de informatie die afkomstig is van derden. Evenmin kan het Diabetes Fonds instaan voor de gedragingen van de Deelnemers binnen de Website.

3.3. U dient eventuele adviezen die op de Website zijn geplaatst (waaronder ook medische adviezen van zorgverleners en specialisten) altijd eerst met uw eigen behandelende arts af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven.

3.4. Het Diabetes Fonds spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Het Diabetes Fonds legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

3.5. Het Diabetes Fonds is gerechtigd (uw toegang tot) de Website of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

3.6. De Website bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. Het Diabetes Fonds is voor deze websites niet verantwoordelijk.

 

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1. U staat ervoor in dat alle contactgegevens die u via de Website verstrekt juist en actueel zijn en dat u de Website uitsluitend voor u zelf zult gebruiken. U bent niet gerechtigd uw Account over te dragen aan een derde. Onverminderd voorgaande bent u, ter bescherming van uw privacy, gerechtigd om gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die op de Website wordt getoond). Deelnemers kunnen hun gebruikersnaam niet zelf wijzigen. U dient daarvoor per e-mail (info@diabetestype1.nl) een verzoek in te dienen bij het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds is gerechtigd om aan het wijzigingsverzoek nadere (authenticatie) eisen te stellen. Het Diabetes Fonds is gerechtigd om gebruikersnamen te weigeren (bijvoorbeeld in het geval dat deze onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden zijn).

 

4.2. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op de Website geplaatste informatie en berichten. Bij het plaatsen van informatie en berichten op de Website staat u ervoor in dat:

(a) de inhoud niet in strijd is met de Spelregels en de in Nederland geldende wet- en regelgeving, dan wel niet anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van laster of smaad).

(b) u met deze informatie en berichten anderen, waaronder andere Deelnemers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, beledigende teksten dan wel op een andere wijze andere Deelnemers lastig valt, en

(c) u de belangen en de goede naam van het Diabetes Fonds en de initiatiefnemers van de Website in het algemeen, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.

 

4.3. Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om zelf, bijvoorbeeld via zijn redacteuren en de Moderatoren , informatie of berichten in te korten, te wijzigen of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering of wijziging kan onder meer plaatsvinden indien de inhoud van de informatie en/of het bericht onjuist en/of onvolledig is, inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins in strijd is met artikel 4.2.

 

4.4. Om gebruik te kunnen maken van het Account heeft u de door het Diabetes Fonds verstrekte inloggegevens nodig. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Account van de Website wordt gemaakt en zult vertrouwelijk omgaan met de inloggegevens. U vrijwaart het Diabetes Fonds volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via uw Account, van de Website en de daarop aangeboden Dienst wordt gemaakt.

 

5. Moderatoren

5.1. Om de kwaliteit van de Website en Dienst te bewaken maakt het Diabetes Fonds gebruik van Moderatoren. Deze Moderatoren zijn in dienst van of handelen namens het Diabetes Fonds. De Moderatoren doen hun uiterste best om de communicatie tussen Deelnemers te bevorderen en een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.

 

5.2. Bij het uitoefenen van hun taak nemen de Moderatoren deze Gebruiksvoorwaarden en de Spelregels als uitgangspunt. Moderatoren zijn onder meer verplicht om in al hun activiteiten en communicatie op de Website steeds duidelijk te maken dat zij als moderator voor de Website optreden.

 

5.3. Indien u een klacht heeft over de communicatie, handeling of ander optreden van een Moderator kunt u te allen tijde contact opnemen met het Diabetes Fonds via info@diabetestype1.nl. De klacht zal in overeenstemming met de in artikel 13 opgenomen klachtenprocedure door het Diabetes Fonds behandeld worden.

 

6. Personalisatie van informatie

6.1. Op de Website koppelt het Diabetes Fonds trefwoorden (bijvoorbeeld metadata, tags, labels) aan de op de Website opgenomen informatie, waaronder ook de informatie afkomstig van de Deelnemer in zijn Account of in de Discussiegroep. Aan de hand van deze trefwoorden ordent de Website de informatie en verstrekt de Website aan de Deelnemers informatie op maat.

 

6.2. Het Diabetes Fonds vindt het belangrijk om Deelnemers inzage te geven in de wijze waarop hij gebruikt maakt van de  personalisatie van de informatie. Indien u hier meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met info@diabetestype1.nl.

 

7. Persoonsgegevens en privacy

7.1. Op de Website verwerkt het Diabetes Fonds persoonsgegevens. U kunt te allen tijde uw informatie aanpassen of verwijderen. Het Diabetes Fonds adviseert u om terughoudend om te gaan met het verstrekken en openbaar maken van uw persoonsgegevens en medische gegevens die tot u herleidbaar zijn, bijvoorbeeld in de sectie Gesprekken en adviseert u om goed de gevolgen van de Privacy-instellingen en openbaarheid van Gesprekken door te lezen. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonsgegevens en de openbaarheid van uw bijdragen in de discussiegroepen.

7.2. Het Diabetes Fonds draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Diabetes Fonds heeft de verwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.3. De op de Website opgenomen Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens op de Website alsmede op het gebruik van alle vertrouwelijke informatie die via de Website wordt verspreid. Het Diabetes Fonds adviseert u de Privacyverklaring goed door te lezen.

 

8. Spam/harvesten

8.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede – maar niet beperkt tot – e-mailadressen van Deelnemers is enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende Deelnemer. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens voor enig ander doel te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het verboden is:

  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (commerciële, ideële of charitatieve) communicatie door middel van e-mail, SMS, post of anderszins met Deelnemer(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon.
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie (waaronder mede doch niet uitsluitend oproepen voor onderzoeken van welke aard dan ook).
  • persoonsgegevens van Deelnemers te verzamelen om welke reden dan ook.

9. Meldingen inbreuk en onrechtmatig gebruik

9.1. Indien een Deelnemer of een derde van mening is dat er (i) op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hem toekomende intellectuele eigendomsrechten of (ii) een Deelnemer anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, kan hij via een e-mail naar info@diabetestype1.nl een melding maken van de klacht. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken. Het Diabetes Fonds zal de klacht conform de in artikel 13 beschreven klachtenprocedure afhandelen. Indien, naar de mening van het Diabetes Fonds, vaststaat dat de klacht gegrond is, zal hij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

 

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten bij het Diabetes Fonds of zijn licentiegevers.

10.2. De Deelnemer mag (de informatie op de) Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Het is Deelnemer niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken dan wel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Website. Dit houdt tevens in dat het Deelnemers niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Diabetes Fonds, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaaldelijk en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3. Indien u artikelen, blogs of andere materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op de Website plaatst, verleent u aan het Diabetes Fonds een eeuwigdurend en onbeperkt recht om het door u geplaatste materiaal op de Website te gebruiken. U garandeert dat u gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en vrijwaart het Diabetes Fonds voor eventuele aanspraken dienaangaande.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ofschoon het Diabetes Fonds met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kan het niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie. Het gebruik van de Website en de Dienst is volledig voor uw eigen risico. Het Diabetes Fonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van de Website en de daarop aangeboden Diensten.

11.2. Het Diabetes Fonds is slechts aansprakelijk voor directe schade uitsluitend voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het Diabetes Fonds. De totale aansprakelijkheid van het Diabetes Fonds kan nimmer meer bedragen dan € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

 

12. Duur van de Overeenkomst

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2. U bent te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst via uw Account of via een email naar info@diabetestype1.nl, per direct op te zeggen.

12.3. Het Diabetes Fonds is gerechtigd om uw Account te verwijderen en daarmee de Overeenkomst te beëindigen indien u:

(a) langer dan een jaar niet op de Website heeft ingelogd.

(b) u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.

12.4. In aanvulling op voorgaande is het Diabetes Fonds te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te zeggen.

12.5. Als gevolg van de beëindiging van de Overeenkomst wordt uw Account verwijderd. De door u op de Website (bijvoorbeeld in Gesprekken) geplaatste berichten worden niet als gevolg van de beëindiging verwijderd, het Diabetes Fonds draagt er echter zorg voor dat deze berichten geanonimiseerd worden zodat de berichten niet meer tot uw persoon herleidbaar zijn. Indien nodig zal het Diabetes Fonds het bericht in het kader van de anonimisering moeten aanpassen.

 

13.  Klachtenregeling

13.1. Klachten over Website, Diensten en het gebruik daarvan door derden kunnen via de e-mail gemeld worden via info@diabetestype1.nl. Het Diabetes Fonds zal binnen een termijn van 3 dagen, gerekend vanaf de datum van de ontvangst, een reactie sturen en vervolgens de klacht in overeenstemming met de Klachtenregeling in behandeling nemen.

 

14.  Slotbepalingen

14.1. Het Diabetes Fonds is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 12.2 opzeggen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van de Website en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

14.2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Het Diabetes Fonds zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amersfoort, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.